Угледни часови

Показале и доказале спремност на иновације и сарадњу у тимском раду


C:\Users\Neso\Desktop\images 3.jpgПо  први пут  у  нашој школи , 7. 2. 2014. године , у одељењу IV-5 ,  реалозована је, такозвана , " Ко-настава " . Учитељица Снежана Јојић и професорка ликовне културе Јасмина Николчевић методом  " cooperative teaching " ,односно комбинацијом три типа наведеног модела ( " One Teach, One Observe " -jедан подучава,други посматра , " One Teach, One Assist " -jедан подучава,други асистира," Team Teaching - тимска настава " ) одржале се угледни блок-час везан за наставни садржај ликовне културе. Кроз спонтани сарађивачки однос између ова два предавача током реализације садржаја ,циљева и задатака часа ,настава је била организована и спроводила се ефикасно, а позитивне ефекте су осетили  ученици,актери  али и присутне колеге. Истраживања показују да су ученици подучавајући се  помоћу приступа ко-наставне имали виши,завидни ниво постигнућа.
" Co-Teaching "  -  cooperative teaching
" CO " - " КО " - (Кооперативност је спремност на сарадњу у тимском раду. Карактерише је и толерантан однос према другачијем мишљењу и понашању, затим, поштовање личности сарадника, несебична помоћ другом члану групе, развијена свест о заједничком циљу који се може постићи. )
C:\Users\Neso\Desktop\Co Teacher\images 1.jpgКо-настава обухвата два или више учитеља,наставника,учитељ и наставник...који деле одговорност за наставну у једном одељењу, пре свега, у једној учионици или радном простору за одређени садржаја или  за циљеве и то  узајамним радом, удружених знања и заједничком одговорношћу.
Ко- настава се може дефинисати као група од два или више учитеља,наставника,учитеља и наставника... који раде заједно на планирању, спроводе и евалуирају активности учења за ученике једног одељења. Квин и Кантер (1984) дефинишу учење кроз тим-наставу  као "једноставан тимски рад између два лиценцирана учитеља,наставника,учитеља и наставника који, заједно,  презентују наставне садржаје ученицима."
Постоје две широке категорије тимског учења:

  • Категорија А: Два или више учитеља,наставника,учитељ и наставник уче исте ученике истовремено у истој учионици;
  • Категорија Б: два или више учитеља,наставника,учитељ и наставник раде заједно, али када није нужно учити исте групе ученика, нити је нужно научити их истовремено.

Када Ко-предавачи уче ученике једног одељења у исто време (Категорија А), постоји велики број различитих улога које овакав тим учитеља,наставника обавља. Због просторних и других разлога, овај тип ко-учења обично укључује два партнера. Маронеи (1995) и Робинсон и Сцхаибле (1995)  идентификовали  су шест модела ко- учења. Метода ко-учење обично подразумева комбинацију ових модела према личности, начину рада или способности тимова учитеља,наставника, као и према личности, предиспозицијама и припремљености ученика.
Шест ( пет) типова сарадничке наставе
1.
C:\Users\Neso\Desktop\Co Teacher\images.jpgА )  One Teach, One Observe-Један подучава,други посматра. Једна од предности  сарадње у наставе је детаљније посматрање ученика ангажованих у процесу учења . У овом моделу, један наставник преузима улогу наставе, док други наставник шета около по одељењу и прати понашање ученика и њихов напредак и води забелешке о сваком ученику.  Са овим приступом, на пример, ко-наставници могу  унапред одлучити шта,које параметре ( показатеље ) треба посматрати,на шта треба обрати пажњу у току наставе , према унапред договореном систему за прикупљање података. После тога, наставници на основу запажања и прикупљених података  анализирају заједно информације .
C:\Users\Neso\Desktop\попис.jpg                                                          
 2.
 Б ) One Teach, One Assist-Један подучава,други асистира. У другом приступу ко-настава, једна особа ће задржати основну одговорност за наставу, а друга  циркулише кроз учионицу и  по потреби ненаметљиво пружа  помоћ ученицима.

паралелно 3. Parallel Teaching-Паралелна настава. У овој поставци, одељење је подељено у две групе које истовремено уче исто градиво уз истоветни материјал, а сваки учитељ је одговоран за подучавање истог наставног садржаја у његовој  групи. Овај модел се обично користи у комбинацији са другим облицима тимског учења, а идеалан је за ситуације када су ученици укључени у пројекте или активности за решавање проблема, јер учитељи могу да приђу и дају свим ученицима индивидуализовану подршку,. Овакав вид подучавања пружа бољи надзор учитеља над ученицима и више могућности за потреба објашњења,као и давање одговора на ученичка питања.

 

C:\Users\Neso\Desktop\IMAGE_8293D18C-0FCE-42B8-A0F9-B9AEF94D4BCF.JPG
4. Station Teaching - Наставне станице (Ротациона подучавање )  . У овом ко-наставном приступу, учитењи, наставници деле наставни садржај и ученике на такозване    " станице " . Сваки наставник затим предаје део наставног садржаја једној групи и касније понавља инструкције  другој групи.На пример , при обради заједничких и властитих именица,један учитељ једној       " станици " предаје градиво везано за заједничке именице,а други учитељ другој " станици " градиво везано за властите именице,а затим предавачи замене " станице " .  Може се повећати број  " станица " услед проширивања наставног садржаја ( на пример , додавањем градивних и збирних именица... )

 

 

 

наизменичан 

 

 


 5. Alternative Teaching - Алтернативна настава. Овај тип наставе највише погодује раду у одељењу у коме постоје ученици са посебним потребама,који захтевају посебну пажњу. У алтернативној настави, један наставник преузима одговорност за велике групе, а други ради са мањом (инклузивном ) групом. Овај тип наставе подразумева поделу одељења у мање групе према ученичким способностима и могућностима. Сваки предавач обезбеђује одговарајући начин рада према упутствима потребним да задовољи њихове потребе учења (један предавач ,који ради са напреднијом групом, ради на наставном саржају уз обогаћивање и проширивање - средњи и напрени ниво постигнућа , а други,са групом која заостаје у раду,понавља градиво пружајући им само основне информације - базични , основни ниво).

C:\Users\Neso\Desktop\images6.jpg6. Team Teaching - Тимска настава: У тимском учењу учитељи,наставници,учитељ и наставник предају исти наставни садржај у исто време у једном одељењу.  У овом случају учитељи, наставници,учитељ и наставник активно деле теорију садржаја и вештина свим ученицима. На пример,прво  један наставник може вербално представљати нови садржај за ученике, док " други" наставник представља тај исти садржај мултимедијалном презентацијом која прати усмено излагање " првог " учитеља,наставника, пише белешке на табли,а зазим могу  заменити " улоге " . За овакав вид сарадње кажу- " један мозак у два тела " . Други га зову " тим-настава" . Већина ко-учитеља,наставника сматрају овај приступ најсложенијим , али и задовољавајући начин  ко-учења, мада је то приступ који је највише зависи од стилова учитеља,наставника...

Оне ТеацхПредности Ко-наставе за ученике :     

  • Ко-настава може да прошири видике ученицима , тако што ће прихватити више од једног мишљења ,развијати сарађивачке односе   навикавајући се да раде више кооперативно са другима. Ко-настава може ,чак, обезбедити и образовне погодности као што су повећање нивоа разумевања,схватања и задржавања,дугорочности знања,вештина и умећа ученика, уз омогућавање ученику да постигне бољи успех. Изложеност ставовима више од једног учитеља,наставника омогућава ученицима да стекну напреднији,зрелији ниво разумевања знања; фигуративно речено-уз једног предавача и једнострани приступ настави,ученици виде или црно или бело;у сутуацију у којој су два предавача ,ученици јасно могу видети и нијансе сиве. Поред тога, различите перспективе подстичу ученике да размотре валидност бројних ставова. Разноврсност наставних приступа које користи тим такође може да достигне већу разноврсност стилова учења (Бранденбург, 1997).
  • Сарадња учитеља,наставника или учитеља и наставника  служи ученицима као модел за приказивање позитивности тимског рада, као и вештина и ставова овог облика рада у настави (Робинсон и Сцхаибле, 1995). Кроз тим-сарадњу наставног искуства (када два учитеља,наставника или учитељ и наставник износе своје ставове о наставном садржај у истом одељењу у исто време) ученици сведоче и учествују у динамичном приказу два ума и две личности. Подстиче се интелектуална стимулација, јачањају нови концепати, као и отвореност према различитим гледиштима и тумачења, јер Ко-настава препознаје потребу да се поштују различите перспективе и позадине ученика.
  •  Користи од паралелне наставе укључују већи успех, дуготрајнија знања, побољшане интерперсоналне вештине и схватање  предности групног рад како за ученике тако и за учитеље и наставнике.

C:\Users\Neso\Desktop\nh.jpg
Предности Ко-наставе за учитеље,наставнике:   

  • Овакав модел наставе даје учитељима,наставницима.. . подстицајно окружење, омогућава развој нових наставних приступа, помаже у превазилажењу академске изолације, пружа веће могућности за смањење и превазилажење проблематичног понашања ученика и повећава прилике за интелектуални развој.
  • Чланови Ко-наставе су део тима који раде у повољнијим  условима, иако  су изложени различитим стиловима планирања, организације и презентације наставног градива и одељења. Ово даје члановима тима могућност да развију и унапреде своје приступе и наставне методе. Још једна предност Ко-наставе је то да тесна сарадња са једним или више колега омогућава учитљима,наставницима  превазилажење инхерентне изолација у настави. Када предавачи учи или подучавају самостално, они ретко имају времена или прилике за интеракцију са својим колегама наставницима, иако су окружени образованим колегама. Радећи заједно, Ко-сарадници могу расправљати о питањима која се односе на ученике, као што су  могућа очекивања у понашању, мотивацију ученика и наставну политику, ау циљу побољшања успеха,крајњих реултата. Робинсон и Сцхаибле (1995) сваког члана Ко-тима описују као резонатор за дељење радости и разочарења појединим ученицима одељења. Када КО-настава подразумева интердисциплинарне теме, сваки члан може да стекне знања,умећа и вештине о мање познатим областима, а самим тим и да се  интелектуално усавршава и развија.
  •  
  • Користећи  литературу о Ко-настави, укључујући и рефлексије од стране учитеља и наставника који су радили по принципима овог модела наставе, појављују се одређени кључни елементи који су неопходни за успешност Ко-наставног програма:

 (1) компатибилност чланова тима,
(2) заједничка посвећеност тимском учењу у току комуникације,
(3) интересовање за повезивање наставог садржаја или наставног плана и примена наведеног у свакедневним животним ситуација и
(4) јака жељом да се пробуди мотивација ученика за знањем .
Такође, програмски циљеви,знања и планови, улога учитеља и  наставника и управе треба да буду добро дефинисани.

C:\Users\Neso\Desktop\Co Teacher\images2.jpg

 

 

Ко-настава не може бити добра за све просветне раднике; многи учитељи , наставници воле да буду једина особа задужена за учења својих ученика. Међутим, Ко-настава ће бити атрактиван модел наставе за оне који желе да пруже и ученицима и себи још једно радно-животно искуство кроз сарадњу и заједништво у Ко-настави.

 

ОСНОВНА ШКОЛА "IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН"
КРАЉЕВО

 

C:\Users\Neso\Desktop\imagessss.jpg

 

 

 

ПИСМЕНА ПРИПРЕМА
ЗА ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
ИНОВАТИВНА " КО-НАСТАВА "

 

 
C:\Users\Neso\Desktop\6a00d83452a80d69e20147e0613bd5970b-100wi.jpg                                                                                  Професор разредне наставе:

                                                                                   Снежана  Јојић

Професор ликовне културе:

                                              Јасмина Николчевић
7.2.2014.године
Краљево

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ :

Назив школе:                                     ОШ “IV краљевачки батаљон”
Место:                                                Краљево
Разред:                                                IV  (IV-5)
Професор разредне наставе:             Снежана Јојић                           
Професор ликовне културе:              Јасмина Николчевић 

СТРУЧНИ ПОДАЦИ :

Наставна целина:   БОЈА, ПОВРШИНА, МАСА, ВОЛУМЕН, ПРОСТОР            

Наставни садржај: ПОВРШИНА, БОЈА, ПРОСТОР

Тема:     РИБЕ

Претходна ситуација:
- на претходним часовима ученици су опажали
разноврсне површине органских материја и користели природне
линеарне елементе, комбинацијом линија градили нове ликовне целине.

Задаци часа:
• перцепција боја на природним површинама и облицима;
• оспособити ученике да схвате улогу боје код решавања карактеристика
површина и простора код органских материја;
• упутити ученике на разликовање тих површина и простора;
• развијати лични, ликовно – естетски сензибилитет;
• развијати техничку спретност руковањем средствима ликовног рада;
• оспособити ученике да заузимају критички и самокритички став према
свом, туђем и заједничком раду;
• навикавање на стрпљивост и упорност у раду;
• развијати љубав према ликовној уметности.

Ликовни проблем:
- међусобни односи различитих бојених површина органских
материја у одређеном простор

 

Ликовне способности:     опажање, стваралачка машта, креативност.
Ликовни медији:              сликање
Ликовна техника:            темпера  боја
Ликовна област рада:      тематски рад

Тип часа:                            комбиновани (учење, игра,
стваралаштво,реализација верификација)

Мотивациони садржај:   опажање, уочавање улоге боје као карактеристике
површине и простора код органских материја
(фотографије биљака и животиња)
вођена фантазија (пут на морско дно и уочавање
боја рибље крљушти)
уочавање боје као важног елемента ликовне
композиције на уметничким репродукцијама

Наставни облици рада:
- фронтални, индивидуални
Наставне методе рада:
- метода разговора, метода показивања и
објашњавања, метода посматрања, илустративно –
демонстративна метода, практичан рад ученика на
решавању задатог ликовног проблема
Ликовне методе:
-компоновање, слагање, варирање
Ликовни материјали:
-темпера боје, четкице, подлога за рад
Наставна средства:
- фотографије риба, уметничке репродукције,скица,ђачки радови
Техничка помагала:       -пројектор,видео-бим,лап-топ , аудио-видео записи(снимци,презентација)
Корелација:                    - познавање природе (биљни и животињски свет),
-српски језик (текст загонетке, прича ),
-музичка култура ( слушање музике )

Избор уметничких дела:      - Б. Милер : “Рибе”
-А. Кокел : “Тропске рибе”
-Р. Антел : “ Рибе”

 

Литература:              (коришћени потребни садржаји)        
- Д. Савић “Ликовна култура” - Учитељски факултет
2003.
- “Оријентациони распоред васпитно – образовног
рада са дидактичко – методичким упутством за
четврти разред основне школе”, Учитељски
факултет Београд 1995.
- “Оријентациони распоред наставног градива за
четврти разред основне школе”, ЗУНС Београд 1993.
- Карић, Слијепчевић : “Цртам, сликам, вајам”,
Графос - Београд 1971.
- Група аутора: “Ликовна култура за пети и шести
разред основне школе”, ЗУНС Београд 2004.
- А. Е. Брем: “Живот животиња”, Загреб
1983.
- “Велики атлас животиња”, Евро Београд 1991.

Изглед табле:

Тема:          Рибе
Мотив:       На морском дну
Медији:      сликање
Техника:     темпера боје
Задаци:      -избор облика,
- избор боја и нијанси,
- организација композиције

 

 

 

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА
Уводни део: (15 минута)
- Одгонетање загонетке (дуга) и понављање знања о бојама користећи
сликарски круг
- Бојом изражавамо осећања и остварујемо комуникацију (проширујемо
знања о бојама и њиховој улози у духовном животу)
- Улога боје у биљном и животињском свету (посматрамо фотографије)
- Слушање музике: композиција “Под морем” из филма “Мала сирена”
- “Вођена фантазија” (путовањем испод морске површине упознајемо
разноврсност боја и облика најбројних становника – риба )
- Посматрање фотографија морских риба и уочавање хармоније боја на
њиховим крљуштима
- Риба као мотив уметника – посматрање репродукција уметничких дела
- Истицање циља часа и објашњавање задатака
Радни део: (65 минута)
- Самостални рад ученика на реализацији задате теме
- Музика као инспирација
- Праћење, подстицање, усмеравање и стимулисање ученика кроз
индивидуални разговор
- Извршавање коректуре у три наврата при обиласку ученика у току
којих се дају додатна објашњења , указује на пропусте и исправљају
грешке.
Завршни део: (10 минута)
- Естетско процењивање дечјих ликовних радова по степену
оствареног ликовног проблема, оригиналности техничке умешности
и индивидуалних разлика
- Постављање најуспелијих радова на одељенски пано
- “Златна рибица испуњава жеље” - награда као подстицај на даљи
рад и развијање и неговање љубави према ликовној уметности.

ТОК  ЧАСА :
УВОДНИ ДЕО ЧАСА
1. ИНФОРМАТИВНО – ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА
- Ученицима постављам загонетку:
Како је име шареном мосту
којим још нико крочио није,
који се појави после кише,
а онда се скрије?
(дуга)
- Разговор о дуги:
Шта је дуга? (дуга је оптичка појава на небу)
Како настаје дуга? (дуга настаје када после кише сунчеви зраци
прођу кроз кишне капи и бела сунчева светлост се раложи на
обојене зраке)
Ученици наводе боје дуге

Закључујемо да је боја светлост и да настаје у нашем оку.
- Понављање знања о бојама, преко круга боја.
(основне , изведене, контрасне боје)

ДЕМОНСТРАЦИЈА :


                                                   Прилог бр. 1: Круг боја
Јоханес Итен “Уметност боје”

- Проширивање знања о бојама и њиховој улози у духовном животу
- Боја је светлост, она обогаћује наш духовни живот, заслужна је за
многе наше радости.
- Када би хтели да изразимо нека јака осећања, које би боје користили?
-за љубав (црвена)
-за љутњу (зелена – “позеленимо” када се наљутимо)
-за тугу (црна – боја жалости)…
- Улога боје у биљном и животињском свету (посматрамо
фотографије)

 

 

ДЕМОНСТРАЦИЈА:

                                
Прилог бр. 2: Цвет на ливади
(цвет својом јарком бојом привлачи инсекте, како би га они опрашили)

 

                             
Прилог бр. 3: Лептир
(бојом се утапа у околину (цветове), прикрива од птица, непријатеља)

                                              Прилог бр. 4: Индијски паун
(паун се својим шареним перјем шепури и њиме п ривлачи женке)

 

 

2. ПСИХОЛОШКА ПРИПРЕМА

_ - Ученике даље уводим у тему слушањем музике (композиција “Под
морем” – из цртаног филма “Мала сирена”)
- Ученици препознају композицију, изражавају свој доживљај,
расположење које је у њима изазвала одслушана композиција.
- Ученици наводе главне ликове овог популарног цртаног филма
(мала сирена, краба, рибица), где они живе и како изгледа њихов
подводни свет.

_ - Сад када сте се орасположили уз ову предивну музику, чека вас
изненађење. Хајде, да заједно кренемо на једно замишљено путовање
под морем, у коме ћу вам ја бити вођа пута.

Удобно се наместите у вашим столицама и заузмите положај који
вам највише одговара. Пошто сте мали да роните великим морским
дубинама,"мало зажмирите" и замислите да се налазимо у мини подморници
којом  ћемо пловити до самог дна мора и упознавати подводни свет.
(Пуштам музику “Акваријум”, К. Сен -Санс)

Наша мини подморница се полако и бешумно, да не би уплашила
становнике мора, креће кроз велико плаво морско пространство.Полако се
спуштамо и иза себе остављамо становнике који су нам први пожелели
добродошлицу у њихов свет, а то су рибе које често виђамо на површини.
Оне немају потребу да буду шарене, већ су само сиве и беле боје.
Спуштамо се све дубље и дубље, а светлости је све мање и мање. Због
тога су становници мора, којима се приближавамо, светлих и јарких боја.
Испред нас је јато ситних црвених рибица- пирки. Мужјаци јуре заводећи
своје женке дугим, широким, сјајним реповима. Са леве стране стидљиво
се помаљају две двотачкасте усњаче, које се ликом мало разликују од
речних риба, али су прекривене округластим крљуштима упадљивих боја.
Са десне стране уочавамо корални гребен који се раскошно, у свој својој
лепоти, шепури на морском дну.Окрећемо подморницу ка њему и
приближавамо се, трудећи се да не узмемиримо многобројни животињски
свет коралног гребена. Задивљени смо разноврсношћу боја и облика
прелепих морских рибица. У бистрој води, испред црвеног корала,
пресијавају се вишебојне крљушти рибе- лептира. Гле, јато царских
паунки хитро излете иза корала упућујући се у непрегледна морска
пространства у потрази за храном. Иако се брзо удаљавају, њихове
пругасте шаре нас остављају без даха. На самом коралном гребену ситна
црвенкасто – златна риба чистач чисти корал од паразита. неколико
зеленкасто – плавих љускоперки пролећу тик уз прозор наше подморнице.
Испод нас, из зелених морски трава, извирује необична риба- кловн.
Одједном, вода се заталаса и мноштво прелепих морских рибица, што у
јату, што свака за себе се разбежало пред нашим очима. То је знак да и
ми наше замишљено путовање приведемо крају. Полако, пуни утисака о
раскоши морског света, отварамо очи и израњамо у стварност, уз
захвалност нашим малим замишљеним морским пријатељима на
предивном доживљају.

- Разговор о доживљају на замишљеном путовању
- Како сте се осећали на путовању под морем?
- Шта је чинило раскошним морско дно? (... многобројне рибице)
- Шта те рибице чини посебним? (...њихове боје и облици)
- Које сте боје запазили? (...ученици наводе мноштво боја и њихових
нијанси.)
- Каквих су облика рибице? (...округласте, овалне, дугуљасте)
- Где смо налазили веће рибе? (...око корала).
- Где смо налазили мање рибе ?( ...на коралима и у јатима )

_ Пројектујем са ЦД-а фотографије тропских рибица.

Посматрамо их и анализирамо њихов изглед, стављајући посебан
акценат на боје, њихову светлину, разлике између тонова исте боје,
односе и комбинације са другим бојама, различите боје истог облика…

ДЕМОНСТРАЦИЈА:

                                        Прилог бр. 5: Златна рибица
(нијансе једне боје на рибљој крљушти)

                            

                                             Прилог бр. 6: Јато рибица
(различите боје истих облика)

                                 

                                    Прилог бр. 7: Риба Краљевски анђео
(контраст боја /топла – хладна/ на једној површини)

                                     C:\Users\Neso\Desktop\1.JPG

                                            Прилог бр. 8: Риба-кловн
(више боја на једној површини)

 

Риба као мотив привлачила је многе уметнике. Видећете како су
уметници приказали карактеристике разних површина – риба,
користећи боју и како су решили композицију.
Показаћу вам неколико уметничких репродукција.

 

 

ДЕМОНСТРАЦИЈА:

Боје међусобно делују једна на другу и њихов однос и
комбинације утичу на наше доживљавање и разумевање слике,
уметничког дела.

                               

                                     Прилог бр. 9: Б. Милер : “Рибе”

 

                              

                                  Прилог бр. 10: А. Кокел: “Тропске рибе”

                          

                                    Прилог бр. 11:Р. Антел: “Рибе”
(мотив рибе интересантан је и у примењеној уметности)

 

3. ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА

- Ваш задатак је да сликајући дочарате лепоту риба, раскошност боја
које одликују њихову крљушт, прикажете карактеристике површина
и простора органских материја, помоћу боја.

- Приказујем запис:

                        Тема: Рибе
Мотив:На морском дну
Медији: сликање
Техника: темпара боје
Задаци:
1. избор облика
2. избор боја и нијанси
3. организација композиције

-Објашњавам сваки део посебно (тему, медији, технику и појмове:скица,композиција,као и технику бојења темпера-бојама ).

 

 

Анализа задатака које у раду треба остварити:

Први задатак: слободан избор природних облика и разноврсност
површина код живих организама - риба.

Други задатак: избор боја и нијанси би требао да буде што сложенији
како би се дочарала велика палета боја које карактеришу живе
организме подводног света – рибе.

Трећи задатак: у организацији композиције треба водити рачуна о
распореду облика у простору, како би се рационално искористила
подлога као и одабир и разноврсност боја, које ће истаћи површину и
простор. Све што се прикаже мора да чини једну складну целину.

- Предлажем ученицима да прво скицирају оловком, да би им цртеж
послужио као основа, а да затим пређу на комплетну реализацију
темпера бојама.

 

РАДНИ ДЕО ЧАСА

Ученици самостално раде на реализацији задате теме.

Посматрам начин на који ученици прихватају рад на овој теми, колико
су заинтересовсни, мотивисани. Прилазим ученицима који су несигурни и не
успевају да дођу до решења или не разумеју задатак. Ако је потребно
понављам задатке које треба да ураде.Настојим да подстакнем машту и
креативност.

Ученици практично реализују ликовно – стваралачке идеје поступним
решавањем ликовног проблема.

- После урађене скице ученици сликају комбинујући и сједињујући
ликовне елементе по начелима компоновања.
- Обилазим ученике, посматрам њихов рад и вршим коректуре
радова.

Прва коректура:
Помажем ученицима који заостају у раду, или су кренули
погрешним путем у решавању ликовног проблема уз уважавање
индивидуалних разлика, мишљења и идеја ученика. Усмеравам их и указујем
на ликовни проблем, а уколико га не схвате поново га дефинишем и отклањам нејасноће. Настојим да ученици изврше правилну организацију облика у простору и да решаавањем површине успоставе хармонију боја и облика,како би остварили пуноћу површине и простора. Такође се трудим да их подстакнем на слободно наношење боје, да играјући се бојом и слободним “намазима” дочарају карактеристике површине , да у међусобним односима
боја, боја боју истакне, као и да дочарају нијансе боја.

Друга коректура:
Обилазим ученике и уочавам недостатке у раду. Настојим да их
посредним путем отклоним (кроз разговор о постављеном проблему).Наводим ученике да сами уоче неправилности у свом раду и да их отклоне.
У овом обиласку утврђујем да ли се ученици придржавају
постављених задатака и на основу решавања ликовног проблема
вршим диференцијацију ученика:

1. Ученици који брзо и лако долазе до креативног решења;
2. Ученици који имају идеју о решењу ликовног проблема, али не
умеју да је спретно реализују (помоћ у техничком делу решења
проблема);
3. Просечни ученици који се у већој мери придржавају решења
других ученика и недостаје им оригиналност (помоћ у идејном
решењу);
4. Ученици који су испод просечних могућности (лоша
карактеризација облика, празне пвршине или превише умрљане
површине (помоћ у концентрацији, стрпљењу у раду).

Трећа коректура:
Прилазим ученицима уколико утврдим да губе мотивацију и раде
површно, да су посустали и подстичем их на даљи рад, похвалим, охрабрим,
одржавам њихову пажњу и радну атмосферу, како би сви истрајали у
стваралаштву.

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

Одабирам неколико радова ученика које, затим, заједнички сви
анализирају.
Естетско процењивање радова врши се по степену оствареног ликовног
проблема, оригиналности, техничке умешности и индивидуалних разлика.
-Анализира се у којој је мери рад одговорио на:
а) колорит – које боје највише доминирају; да ли је изражена
текстура,да ли је успостављена хармонија боја, изражена текстура,
валер, контраст.
в) организација композиције – да ли постигнут склад у композицији
односно да ли композиција чини целину; какав је однос боја на
површинама и простору, како су укомпоновани облици.
-Издвајамо радове који су:
- у потпуности одговорили на постављен ликовни проблем,
маштовити, оригинални и складни у сваком смислу;
- радови који су делимично испунили постављен ликовни проблем;
- радови у којима је ликовни проблем занемарен.
Бирамо рад који је најреалнији – најближи стварности.
Бирамо рад који је најмаштовитији.
Похваљујем све ученике који су се трудили и успели да успешно
реализују свој рад, а оне мање успешне охрабрујем да ако се потруде
могу бити бољи на следећим часовима.
- Најуспешније радове издвајамо за одељенски пано.
Као награду, “златна рибица” испуниће ученицима три жеље:
1. Најбољи радови биће изложени у холу школе
2. Посета галерији ликовне уметности у нашем месту
3. Гост на следећем часу биће академски сликар из нашег града

 

               

                           C:\Users\Neso\Desktop\images.jpg